Η Πολιτική Προστασία απαντά στα δημοσιεύματα: Η προμήθεια των self test υλοποιήθηκε με πλήρη τήρηση των κανόνων νομιμότητας | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Η Πολιτική Προστασία απαντά στα δημοσιεύματα: Η προμήθεια των self test υλοποιήθηκε με πλήρη τήρηση των κανόνων νομιμότητας

Η κυβέρνηση, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, προχώρησε με ταχύτητα, αλλά και πλήρη διαφάνεια, στη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια self test, που θα επιτρέψουν να ανοίξει με ασφάλεια σειρά δραστηριοτήτων. Σε όλη τη διαδικασία τηρήθηκαν πλήρως οι κανόνες νομιμότητας.

Προκειμένου, λοιπόν, να απαντήσουμε σε ερωτήματα, αλλά και σε σενάρια που αναπτύσσονται, παραθέτουμε με πλήρη στοιχεία τη διαδικασία που ακολουθήθηκε:

• Με την υπ’ αριθ. 11879/24-03-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προκηρύχθηκε ανοικτή πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την επείγουσα προμήθεια έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

• Στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία αναπτύχθηκε ισχυρός ανταγωνισμός, με τη συμμετοχή τριάντα ενός (31) οικονομικών φορέων και, με γνωμοδότηση της Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης Προσφορών και Ποιοτικής Παραλαβής (που απαρτίζεται από δύο Αναπληρώτριες Καθηγήτριες Ιατρικής Μικροβιολογίας και έναν επίκουρο Καθηγητή Μοριακής Μικροβιολογίας και Ιολογίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας), κρίθηκαν αποδεκτές οι τεχνικές προσφορές πέντε (5) εξ αυτών, καθώς πληρούνταν οι τεχνικές απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης και ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι. Ως εκ τούτου, απεστάλησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας και των σχεδίων των πέντε (5) συμβάσεων, συνολικής αξίας τριάντα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (30.155.000,00€) για την προμήθεια συνολικά εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (9.400.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών του κορονοϊού SARS-CoV-2 τεστ, με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγχου-αυτοδιάγνωσης).

• Με την υπ’ αριθ. 109/2021 Πράξη ΣΤ’ Κλιμακίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των ελεγχόμενων πέντε (5) σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια συνολικά εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (9.400.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών του κορονοϊού SARS-CoV-2 τεστ με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγχου-αυτοδιάγνωσης).
Η εταιρεία με την επωνυμία «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE», με την οποία συνάφθηκε η υπ’ αριθ. 80/2021 Σύμβαση, συμμετείχε με το προϊόν: SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold), της κατασκευάστριας εταιρείας JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd, όπως και άλλοι τρεις ανάδοχοι, και φέρει πιστοποιητικό CE-IVD με βάση την Οδηγία 98/79/ΕΚ, πληρώντας τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης.

• Η διαδικασία διενεργήθηκε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι, κατατέθηκε η απαιτούμενη από το ν. 4412/2016 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και υπογράφηκε η σχετική σύμβαση. Από την ως άνω διαδικασία δεν προέκυψε οιοδήποτε κώλυμα, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 109/2021 Πράξη ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε εκ των συμβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων τής εν λόγω διαδικασίας. Και αν δεν τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις, οι κυρώσεις αυτές θα επιβληθούν ακριβώς όπως προβλέπονται.

Η όλη διαδικασία διέπεται από το Εθνικό και το Ενωσιακό Δίκαιο και δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις.

Η εργώδης προσπάθεια για την προμήθεια των self test υλοποιήθηκε με πλήρη διαφάνεια και με απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων νομιμότητας. Ο έλεγχος είναι πάντα ευπρόσδεκτος και απαραίτητος. Πάντα, όμως, με στοιχεία και επί πραγματικών δεδομένων.