Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τους Διοικητές Νοσοκομείων: Από 22/1 έως 1/2 οι αιτήσεις | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τους Διοικητές Νοσοκομείων: Από 22/1 έως 1/2 οι αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΑΣΕΠ η προκήρυξη για τους Διοικητές Νοσοκομείων, με τη διαδικασία να αρχίζει στις 22 Ιανουαρίου και ώρα 08:00, και να λήγει την 1η Φεβρουαρίου και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης θα κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Η προκήρυξη αφορά τα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας, με τους υποψηφίους να περνούν από προσωπική συνέντευξη, καθώς και να υποβάλλονται, μεταξύ άλλων, και σε τεστ δεξιοτήτων.

Τα κατατεθέντα δικαιολογητικά θα ελεγχθούν από οκτώ επιτροπές, οι οποίες έχουν συσταθεί στο ΑΣΕΠ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και δεν έχουν κωλύματα διορισμού. Σε περίπτωση διορισμού δημοσίων υπαλλήλων, μόνιμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, θα υπάρξει αναστολή των καθηκόντων τους κατά το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους στις ανωτέρω θέσεις.

Δε δύναται να κατέχει θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο νοσοκομείο αυτό. Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται για κάθε διαδικασία επιλογής Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου όσοι ήδη κατέχουν θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείων, για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν.

Η θητεία των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τετραετία με απόφαση του Υπουργού Υγείας, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η θητεία λήγει πρόωρα σε περίπτωση:

α) παραίτησής τους,

β) στέρησης της προσωπικής ελευθερίας τους, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω και σε περίπτωση απόλυσης με εγγύηση και γ) μόνιμης αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων τους για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής.

Η θητεία μπορεί επίσης να λήξει:

α) με απόφαση του αρμοδίου οργάνου λόγω μη επίτευξης των τεθέντων στόχων σύμφωνα με το Συμβόλαιο Απόδοσης, κατόπιν σχετικού φακέλου τεκμηρίωσης στην Προεδρία της Κυβέρνησης ή

β) με απόφαση του Υπουργού σε περιπτώσεις

(βα) αποχρωσών ενδείξεων για μη σύννομη άσκηση των καθηκόντων οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση του αρμόδιου Επιθεωρητή

(ββ) άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η πρόωρη λήξη θητείας γίνεται αζημίως για το δημόσιο.

Διαβάστε την προκήρυξη:

https://diavgeia.gov.gr/doc/92%CE%9E5465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-6%CE%98%CE%99?inline=true