Ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου του Yπουργείου Υγείας - Όλα όσα προβλέπει | Επικαιρότητα Υγείας - planbemag.gr
Plan Be Mag
Επικαιρότητα Υγείας

Ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου του Yπουργείου Υγείας – Όλα όσα προβλέπει

Ψηφίστηκε χθες, 4 Οκτωβρίου, από την Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Planbe teamPlanbe team

Ψηφίστηκε χθες, 4 Οκτωβρίου, από την Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Τι ακριβώς προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας

Άρθρα 1-2: Σκοπός-Αντικείμενο. 

Άρθρο 3 – Παράταση ρυθμίσεων covid-19: Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνονται μέχρι 31.12.2023  διατάξεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της νόσου του κορονοϊού COVID-19, προκειμένου να υπάρξει συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των εμπλεκομένων φορέων και του προσωπικού. Πιο αναλυτικά, προβλέπεται η ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό κάθε είδους, επιστημονικό, διοικητικό κ.λπ., του δημόσιου μηχανισμού, η άμεση εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού και των αναγκαίων μέσων, η διάθεση ιδιωτικών κλινών, καθώς και η διασφάλιση της συνέχισης παροχής υψηλού επιπέδου απομακρυσμένων ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα την περίοδο του κορονοϊού COVID-19, και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, των εμβολιαστικών κέντρων, των ιατρών που απασχολούνται, δεδομένης της εξακολούθησης ύπαρξης υψηλού αριθμού κρουσμάτων, αλλά και της εμφάνισης νέων ιδιαιτέρως μεταδοτικών μεταλλάξεων. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 και η προστασία της δημόσιας υγείας. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει την παράταση των ΣΟΧ της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου καθώς και των συμβάσεων καθαριότητας, φύλαξης κλπ. Τέλος, προβλέπεται για τους υπόχρεους σε κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, η υποβολή του σε rapid test εντός 48 ωρών πριν από την κατάταξη τους. 

Άρθρο 4 – Παράταση ρύθμισης για εμβόλια covid-19:  Παράταση έως την 31η.12.2023 της ισχύος συμβάσεων για τις υπηρεσίες αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς των εμβολίων κατά του COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι το εκτιμώμενο αναγκαίο για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που προβλέπονται στο νόμο για τη σύναψη νέων συμβάσεων από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ενώ διασφαλίζεται η αδιατάρακτη και αναγκαία συνέχεια στη διαδικασία αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς των εμβολίων κατά του COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα.

Άρθρο 5 – Παράταση ρύθμισης για 48ωρο ιατρών: Παρατείνεται η δυνατότητα υπέρβασης 48ωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Ε.Σ.Υ., έως τις 31.12.2023, προκειμένου να διασφαλισθεί και συνεχισθεί η εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω μονάδων. Σκοπός είναι η ομαλή λειτουργία των φορέων του Ε.Σ.Υ., η κάλυψη των αυξημένων αναγκών του από το ιατρικό προσωπικό και η εξυπηρέτηση των ασθενών.

Άρθρο 6 -Παράταση παραμονής ειδικευομένων νοσηλευτών: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η παράταση των ειδικευόμενων νοσηλευτών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ειδικοτήτων της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής και β) των ειδικευόμενων νοσηλευτών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις νοσηλευτικές ειδικότητες της νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, της ανακουφιστικής και υποστηρικτικής  νοσηλευτικής φροντίδας, της γεροντολογικής νοσηλευτικής, της νοσηλευτικής καρδιαγγειακών παθήσεων, της ογκολογικής νοσηλευτικής, της παθολογικής νοσηλευτικής, της νοσηλευτικής παίδων και της χειρουργικής νοσηλευτικής, οι οποίοι ολοκληρώνουν την παράταση της παρ. 3 του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022 (Α΄ 21) ή την παράταση της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 5041/2023 (Α΄ 87) αντίστοιχα έως την ανωτέρω ημερομηνία, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους. Η ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου δύναται να  παραταθεί έως 31.12.2023 με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Ειδικότερα, για την εν λόγω διάταξη επισημαίνονται τα εξής: για τις νοσηλευτικές ειδικότητες έχουν συσταθεί 2250 θέσεις, εκ των οποίων κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021 οι καλυφθείσες από ειδικευόμενους νοσηλευτές είναι: α) 598 από ειδικευόμενους νοσηλευτές των λοιπών νοσηλευτικών ειδικοτήτων, εκ των οποίων οι 230 ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο εκπαίδευσης στο τέλος του 2023, ενώ οι υπόλοιποι 368 βρίσκονται στην εξάμηνη παράταση της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 5041/2023 και β) 685 ειδικευόμενοι νοσηλευτές στην επείγουσα και την εντατική νοσηλευτική και 291 στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής, εκ των οποίων 313 ειδικευόμενοι νοσηλευτές στην επείγουσα και εντατική νοσηλευτική και 151 ειδικευόμενοι στη νοσηλευτική της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής που αναμένεται να ολοκληρώσουν την τρίτη εξάμηνη παράταση της παρ. 3 του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022.

Η προτεινόμενη παράταση αφορά σε 366 ειδικευόμενους νοσηλευτές στις νοσηλευτικές ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής (περ. α της παρ. 1) και 28 ειδικευόμενους νοσηλευτές στις λοιπές νοσηλευτικές ειδικότητες (περ. β της παρ. 1), των οποίων η 3η ή 1η εξάμηνη παράταση αντίστοιχα λήγει έως την προτεινόμενη ημερομηνία παράτασης. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία εν όψει των αποτελεσμάτων της προκήρυξης 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ, με την οποία αναμένεται πολλοί εκ των ειδικευόμενων νοσηλευτών να προσληφθούν ως μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, λόγω και της αυξημένης μοριοδότησης που έχει προβλεφθεί γι’ αυτούς. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης παράτασης θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για την έναρξη νέας εκπαιδευτικής περιόδου 2023-2024 και θα προετοιμαστεί ομαλά η μετάβαση σε αυτήν, καθώς με τη λήξη της παράτασης θα εισέλθουν οι νέοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές στις υγειονομικές δομές και δεν θα τεθεί υπό διακινδύνευση η εύρυθμη λειτουργία τους, λόγω της αποχώρησης των ειδικευόμενων νοσηλευτών που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο παραμονής.

Άρθρο 7: Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού-νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως 31.12.2023 το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου δύνανται να έχουν πραγματοποιηθεί οι μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, προκειμένου να λάβουν τη μηνιαία αποζημίωση των 1800 ΕΥΡΩ για το ιατρικό προσωπικό και των 1200 ΕΥΡΩ για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό (κατ’ εξαίρεση για τις μετακινήσεις εντός περιφέρειας Αττικής, τα ποσά ανέρχονται σε 800 και 400 ευρώ, αντίστοιχα). Η εν λόγω παράταση κρίνεται αναγκαία, δεδομένης της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και των εξ αυτού του λόγου αυξημένων υγειονομικών αναγκών σε συγκεκριμένες περιοχές που προτείνονται από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών.

Άρθρο 11 – Ενιαία Λίστα Χειρουργείων: Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ΕΣΥ και της διαφάνειας της λειτουργίας του, της προστασίας της ισότητας και των δικαιωμάτων των ασθενών, του εκσυγχρονισμού της κατάρτισης και τήρησης της λίστας χειρουργείων των νοσοκομείων, ως και της ανάγκης για προγραμματισμό και οργάνωση των χειρουργείων, δημιουργείται σύστημα αρχειοθέτησης (μέσω διαδικτύου) ενιαίας πανελλαδικά λίστας χειρουργείων με στόχο την εκκαθάριση και κεντρική διαχείριση των υφιστάμενων διακριτών λιστών χειρουργείων των νοσοκομείων και την προτυποποίηση των διαδικασιών. Η τροποποιούμενη διάταξη σκοπεύει, μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, να καταγράφονται, οργανώνονται και παρακολουθούνται, σε όλα τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. της χώρας, τα ιατρικά περιστατικά ασθενών που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης, ώστε να επιτευχθεί σημαντική μείωση αναμονής τους, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των δεδομένων για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων με βάση την πραγματική εικόνα των αναγκών των ασθενών. Τέλος, στην Ενιαία Λίστα καταγράφονται τα έκτακτα/επείγοντα περιστατικά, ώστε να απεικονίζεται ορθά και σε πραγματικές συνθήκες, ο ακριβής αριθμός των χειρουργείων.

Άρθρο 12 – Η.Σ.Πα.Δι.Φ.: Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η διασφάλιση της διαφάνειας καθ’ όλη την εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκου στην εγχώρια αγορά, ο έγκαιρος εντοπισμός και η πρόβλεψη ελλείψεων φαρμάκων. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (Η.Σ.Πα.Δι.Φ.), το οποίο θα παρακολουθεί την εγχώρια διακίνηση των φαρμάκων, πληροί την επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστούν με ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα οι περιπτώσεις ελλείψεων φαρμάκων, ώστε να καλύπτονται αυτές εγκαίρως. Επιπροσθέτως, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταχωρίζουν τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στην διακίνηση και την πώληση των φαρμάκων στο νέο αυτό σύστημα, ενώ τέλος η πλατφόρμα αυτή θα διασυνδέεται και διαλειτουργεί με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα και μητρώα του δημοσίου τομέα για την πληρέστερη συλλογή πληροφοριών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα επιτευχθεί ο έλεγχος, η ενημέρωση και παρακολούθηση της διακίνησης των φαρμάκων στην χώρα, με σκοπό την κάλυψη των ελλείψεων αυτών και εν τέλει των αναγκών των ασθενών.

Άρθρο 13 – Αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκον: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών (της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010), να λαμβάνουν τα ως άνω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα κατ’ οίκον, από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή διανομής φαρμάκων-φαρμακαποθηκών, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι συγκεκριμένοι ασθενείς (σημ. σχετική ρύθμιση είχε προβλεφθεί για τους ασθενείς covid-19). Η προτεινόμενη διάταξη εισάγεται για πρώτη φορά και κρίνεται αναγκαία για την ανακούφιση ασθενών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, επιφέροντας οφέλη για τις συγκεκριμένες αυτές κοινωνικές ομάδες, ενώ το κόστος της εφαρμογής της εκτιμάται από 3 έως 6 εκατομ. ευρώ (με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ).

Άρθρο 14 – Παράταση θητείας διοικητών: Προβλέπεται η παράταση της θητείας των διοικητών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία έληξε ή λήγει πριν από την 31ή.12.2023, από τη λήξη της και έως την ημερομηνία αυτή, για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των δομών αυτών. Εξυπακούεται, ότι, δεν αναστέλλεται η προβλεπόμενη διαδικασία ορισμού νέων διοικήσεων και όπου αυτή ολοκληρώνεται με τον ορισμό νέων, παύει  αυτοδικαίως και αζημίως η παράταση της θητείας των υφιστάμενων διοικήσεων.

Άρθρο 15 – Παράταση ισχύος συμβάσεων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων: Η προτεινόμενη διάταξη για παράταση, έως 31.12.23, της ισχύος  συμβάσεων  (11 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι οι εν λόγω συμβάσεις προσωπικού εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες του νοσοκομείου, λήγουν στις 30.9.23, ενώ αφορούν σε άτομα η συνταξιοδότηση των οποίων επίκειται.

Άρθρο 16 – Παράταση συμβάσεων Ε.Κ.Α.: Με τη ρύθμιση αυτή δίδεται εξάμηνη (έως 31.3.24) παράταση σε συμβάσεις του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), οι οποίες λήγoυν στις 30.09.2023, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών μετάγγισης αίματος των ασθενών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έως την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού, η οποία αναμένεται να καθυστερήσει, λόγω δικαστικής εκκρεμοδικίας (εκκρεμούν προσφυγές των συνυποψηφίων απορριφθέντων αναδόχων στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Σε περίπτωση βέβαια που η εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρωθεί νωρίτερα, υπάρχει πρόβλεψη στην προτεινόμενη ρύθμιση για την αυτοδίκαιη και αζήμια λήξη ισχύος των παρατεινόμενων συμβάσεων.

Άρθρο 17 – Νομιμοποίηση δαπανών νοσοκομείων: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η νομιμοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών των νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., Κ.Υ. και Υ.Πε. από 1.3.23 έως την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, που προκύπτουν από προμήθειες υλικών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, λόγω της φύσεως και του εξαιρετικού και επείγοντος χαρακτήρα τους.  Έτσι, με τη νομιμοποίηση της όλης διαδικασίας αντιμετωπίζεται το εν λόγω πρόβλημα, χωρίς όμως να επέρχεται πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση, καθώς πρόκειται για δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και είναι εντός των ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων των φορέων. Η νομιμοποίηση δαπανών αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα που επιλύεται με τον τρόπο αυτόν, ήδη από το 2011.

Άρθρο 18 – Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής: Τροποποιείται η συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με δυνατότητα ορισμού ως Προέδρου, (και) ανώτατου δικαστικού λειτουργού (συνταξιούχου) καθώς επίσης η εξειδίκευση του γνωστικού αντικειμένου των μελών με σκοπό την πληρέστερη, αντικειμενικότερη και, με εχέγγυα διαφάνειας, λειτουργία της Επιτροπής. 

Άρθρο 19 – Κε.Σ.Υ.Π.Ε.: Στο Υπουργείο Υγείας υφίσταται Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (Κε.Σ.Υ.Πε.), που έχει ως σκοπό τον συντονισμό του έργου των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών και την εναρμόνιση των πολιτικών τους για την υγεία.  Με την παρούσα διάταξη επανακαθορίζονται τα μέλη από τα οποία αποτελείται το Κε.Σ.Υ.Πε., καθώς στο Υπουργείο Υγείας καταργήθηκε η Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και συστάθηκε νέα Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού και άρα θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο όλοι οι Γενικοί Γραμματείς. 

Άρθρο 20 – Επιτροπή Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών: Τροποποίηση ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, προκειμένου να συμμετέχει μέλος από το αρμόδιο σχετικώς όργανο, ήτοι την «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας», το οποίο συστάθηκε προσφάτως (με το ν. 4975/22), ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου.

Άρθρο 21 – Μητρώο Ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες: Προβλέπεται ότι η ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση του Μητρώου Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες θα διενεργείται από το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας έως την επικείμενη λειτουργία του αρμοδίου προς τούτο Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών (Ε.Ι.Ν.Ε.), και πάντως έως 31.3.24.